\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/04/2019/0304/BA76414A135A47B66E37F8D9EE2A81A28E404C19_size51_w1080_h828.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/04/2019/0304/BA76414A135A47B66E37F8D9EE2A81A28E404C19_size51_w1080_h828.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/0072F30141E3DA592E40A9CB91AAB950C6D5F8F5_size69_w1080_h1471.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/0072F30141E3DA592E40A9CB91AAB950C6D5F8F5_size69_w1080_h1471.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/8ED07BCA7CD4CE4248CFFDB3D2B7F5BE2AC2FD15_size63_w1080_h1471.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/8ED07BCA7CD4CE4248CFFDB3D2B7F5BE2AC2FD15_size63_w1080_h1471.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/AAE8CDF88612E07E591FA5B845E8A21FE8A6EBEA_size147_w1080_h1471.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/AAE8CDF88612E07E591FA5B845E8A21FE8A6EBEA_size147_w1080_h1471.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>Petunia Mirror by Amiro\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>Amiro 公司推出的这款名为Petunia 的镜子,采用了与智能手机屏幕相同的LED 技术,在传统化妆镜的基础上进行了技术升级,通过模拟阳光预览肤色,以获得更准确的反射效果。\u003c/p>\u003cp>它拥有10 万个独立的穿孔点,四个LED 珠子面板位于圆镜的下方和侧边,亮度范围可调。售价59.99 美元,点击这里尝试购买。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/B6AB28F9C6F852DD0282EA5A74C2109042500E76_size64_w1080_h1045.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/B6AB28F9C6F852DD0282EA5A74C2109042500E76_size64_w1080_h1045.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/01/2019/0304/1D3757C730C087644D46521D171DAE4144C38DEB_size58_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/01/2019/0304/1D3757C730C087644D46521D171DAE4144C38DEB_size58_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/29F763CD87C339EF44F3E99E3B433378B3F34133_size74_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/29F763CD87C339EF44F3E99E3B433378B3F34133_size74_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/04/2019/0304/19BFAC5FFBBAAE4F306222D69BD9EE6B69951604_size107_w1080_h901.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/04/2019/0304/19BFAC5FFBBAAE4F306222D69BD9EE6B69951604_size107_w1080_h901.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/10/2019/0304/6E9E42A714A6B4963319D462E569E25191B4F607_size92_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/10/2019/0304/6E9E42A714A6B4963319D462E569E25191B4F607_size92_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/78E93E4A4D3747B1673A46DC2271F6563B62FC10_size137_w1080_h1034.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/78E93E4A4D3747B1673A46DC2271F6563B62FC10_size137_w1080_h1034.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">图片来源:Design MilkMagnified \u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>Calendar by Jiwoong Jung of UIOE\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>韩国UIOE 设计工作室的Jiwoong Jung 此前曾通过一款手表设计探索过“隐藏的时间”,现在他正在用放大的日历展示这款手表。由透明或磨砂亚克力制成的万年历,让你每天通过滑动透镜改变日期。一旦被选中,透镜就会放大当天的日期,方便在较远处观察。\u003c/p>\u003cp>除了让你随时了解最新的日期,日历也成为了你可以放在桌子或书架上的摆件。虽然人们可以很容易地打开智能手机查看日期,但放大后的日历通过移动透镜的物理动作,提醒我们时间在流逝,提醒你珍惜当下。\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/097208D275258C1EE7857C3A5E8208B14334F094_size36_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/097208D275258C1EE7857C3A5E8208B14334F094_size36_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/D18C79E421C08E5A86A499D95B3D4AB30ACB34B2_size37_w1080_h662.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/D18C79E421C08E5A86A499D95B3D4AB30ACB34B2_size37_w1080_h662.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/70EB18B03C84BA06ECCE9ACC92E22A61ADDCCF0F_size42_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/70EB18B03C84BA06ECCE9ACC92E22A61ADDCCF0F_size42_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/10/2019/0304/35C3EBDB188BAC4A2F3B5FF69C459F75406C2701_size38_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/10/2019/0304/35C3EBDB188BAC4A2F3B5FF69C459F75406C2701_size38_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/73889DFDA935757D3F45CD3B9E88B91883DBC9A3_size56_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/73889DFDA935757D3F45CD3B9E88B91883DBC9A3_size56_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/2998CA36A8988549415F9CCA0C5E4AAE785E59F2_size28_w1080_h598.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/09/2019/0304/2998CA36A8988549415F9CCA0C5E4AAE785E59F2_size28_w1080_h598.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/03/2019/0304/2B833CBAB773DDC8D698E1B4FD55364DA0981082_size47_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/03/2019/0304/2B833CBAB773DDC8D698E1B4FD55364DA0981082_size47_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/07/2019/0304/7FA24B47FA950C334689772F310906476F7A08E6_size32_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/07/2019/0304/7FA24B47FA950C334689772F310906476F7A08E6_size32_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/03/2019/0304/2EE42B8F26CA69097AE57EC4CFED51429A2BFE5E_size52_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/03/2019/0304/2EE42B8F26CA69097AE57EC4CFED51429A2BFE5E_size52_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">-\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>O Table by Summer night bus stop\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>由Jeongho Ko,Hyoungseop Kim,Heesoo Kim 和Youngjik Lee 组建的设计工作室Summer night bus stop,最近推出了一款名为O 的多功能桌,它由两个圆环和一个木制桌面构成,可以作为桌子、展示架等,甚至可以悬挂衣服或是艺术装饰,组合使用多个小桌,可以形成20 多种形状,服务于不同的使用需求。(文章来自大风号:好奇心日报)\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/08/2019/0304/01EE1EBE42AD0456A5A39B505685B5705C1C8F8B_size93_w1080_h1620.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/08/2019/0304/01EE1EBE42AD0456A5A39B505685B5705C1C8F8B_size93_w1080_h1620.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/12/2019/0304/77722AB083158918E78A7936AC5CE7CA9448C80E_size44_w1080_h563.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/12/2019/0304/77722AB083158918E78A7936AC5CE7CA9448C80E_size44_w1080_h563.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/03/2019/0304/E8B5FB433F5CABD2958D44D22992848C615600BD_size36_w1080_h838.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/03/2019/0304/E8B5FB433F5CABD2958D44D22992848C615600BD_size36_w1080_h838.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/01/2019/0304/67CC4E64A7B60A4290C24BB0C56984DEB2E32362_size34_w1080_h535.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/01/2019/0304/67CC4E64A7B60A4290C24BB0C56984DEB2E32362_size34_w1080_h535.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/D3E689B0842178785D4DD91B3ECECD9FB678BF6D_size51_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/05/2019/0304/D3E689B0842178785D4DD91B3ECECD9FB678BF6D_size51_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/10/2019/0304/95AF4EB34127351674CD1AC94012B83B58E4604A_size129_w1080_h1641.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/10/2019/0304/95AF4EB34127351674CD1AC94012B83B58E4604A_size129_w1080_h1641.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/06/2019/0304/683B3F004A8BBF675364801E7FF26792523BB026_size140_w1080_h720.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/06/2019/0304/683B3F004A8BBF675364801E7FF26792523BB026_size140_w1080_h720.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"detailPic\">\u003cimg class=\"z-img lazy\" src=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/C47DD6D9ED0A989BA4E7B96191EE5A5CCBD52D8F_size53_w1080_h658.jpeg\" data-original=\"http://e0.ifengimg.com/02/2019/0304/C47DD6D9ED0A989BA4E7B96191EE5A5CCBD52D8F_size53_w1080_h658.jpeg\" />\u003c/p>\u003cp class=\"picIntro\">图片来源:Behance\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"周杨","editorCode":"PQ022"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202020.12.30%2009%3A33%3A13--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%7B%22ap%22%20%3A%20%22180%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%221000%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%5D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%20%20%20%20%20%20%7D","logoAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'logoAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","topicAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topicAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","contentAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%226402%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Febd.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20%22function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.embed.render(data%2Cevent)%3B%7D%22%0D%0A%7D","infoAd":"%7B%0D%0A%20data%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023280%2C%20pos%3A%206%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2090%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%207203%2C%20pos%3A%207%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2090%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023281%2C%20pos%3A%2012%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023282%2C%20pos%3A%2018%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023283%2C%20pos%3A%2024%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023284%2C%20pos%3A%2030%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023285%2C%20pos%3A%2036%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023286%2C%20pos%3A%2042%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023287%2C%20pos%3A%2048%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20640%2C%20h%3A%2080%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%5D%2C%0D%0A%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%3B%7D'%0D%0A%7D","hardAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223275%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.adControl(%7Bhandler%3AIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%2CshowIntervalTime%3A3600%2C%7D)%7D'%0D%0A%7D","serviceAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%222166%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%20%20%7D","contentBottomAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223309%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22640%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","commentAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'commentAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","articleAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%7Blist%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023276%2C%20pos%3A%203%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023277%2C%20pos%3A%209%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%5D%2Cmaxnum%3A10%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%7D'%0D%0A%7D","videoAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%7Blist%3A%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023278%2C%20pos%3A%203%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%7Bap%3A%2023279%2C%20pos%3A%209%2C%20showType%3A%201%2C%20w%3A%20300%2C%20h%3A%2060%2C%20res%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%5D%2Cmaxnum%3A12%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20%22https%3A%2F%2Fc0.ifengimg.com%2Fweb%2Fd%2Ff_feed_c.js%22%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(data%2C%20event)%20%7Bwindow.IfengAmgr.tplLib.feed_c.render(data%2Cevent)%7D'%0D%0A%7D","asideAd1":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%22182%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd2":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223270%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd3":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223271%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd4":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223272%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd5":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223273%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","asideAd6":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%2223274%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22600%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","bottomAd":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%22287%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%221000%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%2290%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D'%0D%0A%7D","floatAd1":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%224247%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%2230%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22300%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7Bif(location.search.indexOf(%22f%3D360%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.search.indexOf(%22f%3Dhao123%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22_zbs_2345_bd%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22%23_zbs_360_vr%22)%20%3D%3D%20-1%20%26%26%20location.href.indexOf(%22_zbs_baidu_news%22)%20%3D%3D%20-1)%7B%20IfengAmgr.show(elm%2Cdata)%3B%7D%7D'%0D%0A%7D","floatAd2":"%7B%0D%0A%20%20%20%20data%3A%20%7B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22aids%22%20%3A%20%5B%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7B%22ap%22%20%3A%20%229060%22%2C%20%22w%22%20%3A%20%22300%22%2C%20%22h%22%20%3A%20%22250%22%2C%22res%22%20%3A%20%221%22%7D%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%5D%0D%0A%20%20%20%20%7D%2C%0D%0A%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0D%0A%20%20%20%20callback%3A%20'function(elm%2C%20data)%20%7BIfengAmgr.adControl(%7BshowIntervalTime%3A1%2F24%2Chandler%3Afunction()%7BIfengAmgr.show(elm%2Cdata)%7D%2Capid%3A90600%2CdelayTime%3A15%7D)%7D%3B'%0D%0A%7D"}; var staticData = {}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i
这个与艺术家合作的花瓶系列,很治愈也很魔幻

这个与艺术家合作的花瓶系列,很治愈也很魔幻

2019年03月11日 09:21:13
来源:凤凰网时尚

自2014 年起,艺术家Vincent Dermody 专注于个人创作¨Memory Jug¨,用以抒发治愈身心的灵感和魔幻。

此次,Vincent Dermody 为丹麦设计品牌NormannCopenhagen 的Normann x Brask 艺术系列设计的花瓶,色彩上极度饱和,凸显着特别的仪式感。

花瓶整体运用了与¨Memory Jug¨ 相同的塑造工艺: 于空啤酒瓶上层层叠加亮色混凝土,并且在过程中,嵌入一系列来自日常生活的古怪物件作为装饰品。Dermody 将花瓶当做剪贴簿,收集自己的梦与焦虑。

-

Petunia Mirror by Amiro

Amiro 公司推出的这款名为Petunia 的镜子,采用了与智能手机屏幕相同的LED 技术,在传统化妆镜的基础上进行了技术升级,通过模拟阳光预览肤色,以获得更准确的反射效果。

它拥有10 万个独立的穿孔点,四个LED 珠子面板位于圆镜的下方和侧边,亮度范围可调。售价59.99 美元,点击这里尝试购买。

图片来源:Design MilkMagnified 

Calendar by Jiwoong Jung of UIOE

韩国UIOE 设计工作室的Jiwoong Jung 此前曾通过一款手表设计探索过“隐藏的时间”,现在他正在用放大的日历展示这款手表。由透明或磨砂亚克力制成的万年历,让你每天通过滑动透镜改变日期。一旦被选中,透镜就会放大当天的日期,方便在较远处观察。

除了让你随时了解最新的日期,日历也成为了你可以放在桌子或书架上的摆件。虽然人们可以很容易地打开智能手机查看日期,但放大后的日历通过移动透镜的物理动作,提醒我们时间在流逝,提醒你珍惜当下。

-

O Table by Summer night bus stop

由Jeongho Ko,Hyoungseop Kim,Heesoo Kim 和Youngjik Lee 组建的设计工作室Summer night bus stop,最近推出了一款名为O 的多功能桌,它由两个圆环和一个木制桌面构成,可以作为桌子、展示架等,甚至可以悬挂衣服或是艺术装饰,组合使用多个小桌,可以形成20 多种形状,服务于不同的使用需求。(文章来自大风号:好奇心日报)

图片来源:Behance

天博棋牌tb_天博国际真人娱乐开户.手机版app下载-推荐官网